مدیریت این دامنه بدلیل عدم تمدید آن توسط مدیر سابق و پیگیری جهت رفع فیلتر تغییر کرد